rice.001
ข้าวเฉพาะถิ่น

ข้าวสังข์หยด ชนิดซ้อมมือ

85.00/กิโลกรัม

ข้าวสังข์หยด ชนิดกล้อง

85.00/กิโลกรัม

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิพัทลุง ชนิดกล้อง

85.00/กิโลกรัม

Riceberry

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

100.00/กิโลกรัม

ข้าวช่อขิง

ข้าวช่อขิง

120.00/กิโลกรัม