การใช้บริการ

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง ThaiMerchandise Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”) กับ ผู้ที่มาใช้บริการในการเลือกซื้อสินค้า ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนด และ เงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ซื้อสินค้าและบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง และ เงื่อนไข ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายการจัดจำหน่ายสินค้า 

thaimerchandise.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ งานฝีมือต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าของผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง การกระจายสินค้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการทำการตลาด ดังนั้นการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคนั้นจะมีความแตกกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  อาทิเช่น ตลาดเป้าหมาย ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ รวมถึงความถี่ในการขนส่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ทางไทยเมอร์เชนไดส์จึงเป็นตัวกลางในการรับคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคต่อไป

๒. ราคาสินค้า

ราคาสินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็บ thaimerchandise.com ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้าโดยราคาที่ระบุไว้นั้น เป็นราคาที่กำหนดมาจากผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นมาตราฐานราคาสินค้าขายทั่วไป แต่ยังไม่รวมค่าบริการในการจัดส่งสินค้า ค่าศุลการกร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า ซึ่งทาง ThaiMerchandise ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด

๓. การสั่งซื้อสินค้า

๓.๑ การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้บริโภคได้ทำการชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งเป็นจำนวนใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในใบสั่งซื้อให้กับทาง ThaiMerchandise เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่าทาง ThaiMerchandise ได้รับการชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
๓.๒ เมื่อการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ตามข้อตกลงที่ ๓.๑ แล้วนั้น ทาง ThaiMerchandise จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

๔. การจัดส่งสินค้า

๔.๑ เมื่อทาง ThaiMerchandise ได้รับการยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้วทาง ThaiMerchandise จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นนับจากวันที่การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาทางการเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร หรือเหตุการณ์ใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทาง ThaiMerchandise  ในกรณีดังกล่าวที่ระบุไว้ทาง ThaiMerchandise จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากเหตุกาณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว
๔.๒ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้ทาง ThaiMerchandise จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าจำเป็นต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า รวมทั้งค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีต่าง ๆ ของประเทศที่นำเข้าสินค้าที่สั่งซื้อเอง
๔.๓ ในการที่ลูกค้าประสงค์ให้ทาง Thaimerchandise จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าสินค้าที่สั่งซื้อสามารถนำเข้าไปยังประเทศที่รับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศนั้น ๆ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

๕. การรับประกัน

๕.๑ ThaiMerchandise ตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
๕.๒ ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุด/บกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุด/บกพร่องของสินค้าให้ทาง ThaiMerchandise  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุด/บกพร่องใด ๆ ให้ทาง ThaiMerchandise ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทาง ThaiMerchandise ไม่ต้องชำรุด/บกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป
๕.๓ เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุด/บกพร่องของสินค้าให้ทาง ThaiMerchandise ทราบตามเงื่อนไขที่รบะไว้ในข้อ ๕.๒ ข้างต้นแล้วลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับทาง ThaiMerchandise ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซึ่งทาง ThaiMerchandise จะจัดส่งสินค้าที่สมบูรณ์กลับไปให้กับลูกค้าใหม่ทันที
๕.๔ ทาง ThaiMerchandise ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ต้องตามวิธี คำแนะนำ หรือคู่มือการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้า หรือจากการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือจากอุบัติเหตุ

๖. การคืนสินค้า

๖.๑ ทาง ThaiMerchandise จะรับคืนสินค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อเท่านั้น โดยทาง ThaiMerchandise จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังทาง ThaiMerchandise ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที
๖.๒ การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ ๖.๑ ทาง ThaiMerchandise จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอันใหม่ไปให้ลูกค้าเท่านั้น ทาง ThaiMerchandise จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้าการจัดส่งและรับสินค้าอันใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ ๖.๑ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า ทาง ThaiMerchandise  จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองเงินสดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับทาง ThaiMerchandise ในครั้งต่อไป

๗. การยกเลิกคำสั่ง

เมื่อทาง ThaiMerchandise ได้รับคำสั่งซื้อ และการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้